Конкурс Ф – 68

Перелік проектів поданих на експертизу

Перелік проектів поданих на експертизу

№ проекту Назва проекту (укр. і англ.) Керівник Організація Організація-партнер
1 13308

Ідентифікація апоптотичних шляхів як мішеней для протипухлинних агентів природного походження

  

Identification of apoptotic pathways as targets for anti-cancer agents of natural origin

Чехун Василь Федорович Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України

Онкологічний центр науково-дослідний Інститут Міягі

Ко Міура

Miyagi Cancer Center Research lnstitute

Koh Miura

2 13786

Дослідження граничної поведінки в гармонічному аналізі, сингулярні інтеграли та їхні математичні проспекти

Research of the boundary behavior in harmonic analysis and singular integrals, and its mathematical prospects

Харкевич Юрій Іліодорович Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Токійський технологічний інститут

Проф. Хірошіге Шіга

Tokyo Institute of Technology

Prof.Hiroshige Shiga

3 13876

Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці

Synchrotron analysis for in-situ surface layers of nanodimensional film metallic compositions thin structure visualization under heat and low energy ion treatment

Сидоренко Сергій Іванович Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Центр SPring-8 (SuperPhotonRing – 8 GeV) при Інституті фізико-хімічних досліджень RIKEN

Доктор Тетсуя Ішикава Директор

RIKEN SPring-8 (Super Photon Ring – 8 GeV) Center, Institute of Physical and Chemical Research

Dr. Tetsuya Ishikawa Director

4 12903

Електромагнітна інженерія мікро і нано антен та сенсорів для новітніх застосувань в фотониці та терагерцевих хвилях

Electromagnetic engineering of micro and nano antennas and sensors for novel photonic and terahertz applications

Носич Олександр Йосипович Лабораторія Мікро і Нано Оптики, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України

Відділ електричної та комп'ютерної інженерії, Університет м. Кумамото

Проф. Акіра Мацушима

Department of Electrical and Computer Engineering, Kumamoto University

Prof.Akira Matsushima

5 13702

Дослідження маркерів, властивих мезодермі хоріона та алантоїса та використання їх для визначення гетерогенності плацентарної мезенхіми

Analysis of chorionic and allantoic specific mesodrm markers and its application in understanding placental mesenchymal heterogeity

Шаблій Володимир Анатолійович Координацiйний центр трансплантацiї органiв, тканин i клiтин Міністерства Охорони Здоров'я України

Центр біології розвитку Інституту фізико-хімічних досліджень, Лабораторія раннього ембріогенезу

ГоцюньДжорджШен

RIKEN Center for Developmental Biology Laboratory for Early Embryogenesis

Guojun George Sheng

6 13845

Розробка методів і технології виготовлення детекторів рентгенівського і гамма випромінювання на основі напівпровідників Cd(Zn)Te з високою роздільною здатністю для інструментів безпеки та діагностики

Development of methods and techniques of fabrication of Cd(Zn)Te semiconductor-based X/gamma-ray detectors with high resolution for security and diagnostics instruments

Гнатюк Володимир

Анастасійович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Науково-дослідний інститут електроніки університету Шізуоки, Хамамацу, Японія

Проф.АокіТору

Research Institute of Electronics of Shizuoka University, Hamamatsu Japan

Prof.Aoki Toru

7 12879

Перенос радіоактивності між забрудненими донними відкладеннями і морським середовищем після аварій на Чорнобильській та Фукусімській АЕС

Transfer of radioactivity between contaminated bottom sediment and the marine environment after Fukushima and Chernobyl accidents

Мадерич Володимир Станіславович Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Інститут радіоактивності навколишнього середовища

Мічіо Аояма

Institute of Environmental Radioactivity

Керівникпроектузяпонськоїсторони Michio Aoyama

8 12669

Оцінка коротко- та довготермінових наслідків ядерних катастроф для водних тварин за їх реакціями на рівнях від молекулярного до популяційного

The evaluation of short- and long-term consequences of nuclear disasters for aquatic animals from their molecular to population level responses

Столяр Оксана Борисівна Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка МОН України

Національний інститут досліджень оточуючого середовища

Тошіхіро Хорігучі

National Institute for Environmental Studies

Toshihiro Horiguchi

9 12777

З'ясування молекулярних механізмів неврологічних розладів, використовуючи мушку дрозофілу як модельний організм

Elucidating the molecular mechanisms of neurological disorders using fly as a model organism

Матійців Наталія Петрівна Львівський національний університет імені Івана Франка

Університет Каназави, лабораторія нейробіології розвитку

проф. МакотоСато

Kanazawa University, Lab of Developmental Neurobiology

Prof. Makoto Sato

10 13344

Регіональні диспропорції та вибір місця проживання українською молоддю

Regional Disparity and Residential Choice of Ukrainian Youth

Підгрушний Григорій Петрович Інститут географії НАН України

Інститут економічних досліджень Університету Хітотсубаші, Токіо

Казухіро Кумо, професор, науковий директор Російського дослідницького центру Інститут економічних досліджень Університету Хітотсубаші

Institute of Economic Research of Hitotsubashi University, Tokyo

Kazuhiro KUMO, Professor,Research Director

11 13802

Моніторинг фізіологічних даних з використанням спектральних та вейвлет перетворень дискретних функцій з модульним аргументом

Monitoring of physiological parameters of human state using spectral and wavelet transforms of discrete functions with module argument

Ямненко Юлія Сергіївна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Університет Рітсумейкан, м.Кіото

Проф. ІчіроФуджієда

Ritsumeikan University, Kyoto

Prof. Ichiro Fujieda

12 13536

Роль нейрон-специфічного сплайсингу в розвитку та функціонуванні нейронів

The role of neuron-specific alternative splicing in neuronal development and function

Риндич Алла Володимирівна Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України

Вища навчальна школа Гуммівського університету

 Проф. ТомоакіШирао

Gunma University Graduate School of Medicine

Prof.Tomoaki Shirao

13 12883

Асимптотична статистика негладких моделей з неперервним часом

Asymptotic statistics for non-smooth continuous time models

Кулик Олексій Михайлович Інститут математики

Університет Рітсумейкан, Кіото

Проф.Артуро Кохацу-Хіга

RitsumeikanUniversity, Kyoto

Prof.ArturoKohatsu-Higa

14 13260

Моделювання поведінки компонентів дивертора (купол, екрани та приймаючі пластини) в реакторі ІТЕР під впливом плазми

Modeling of behavior in ITER of divertor components (dome, baffles, and receiving plates) under plasma impact

Войценя Володимир Сергійович Національний Науковий Центр "Харківський фізико-технічний інститут"

Національний інститут термоядерних досліджень, Токі, Гіфу,

Проф. СугуруМасузакі

National Institute for Fusion Science, Toki, Gifu

Prof. Suguru Masuzaki

15 12834

Транс-палеарктичні і біполярні патерни видоутворення та мікроеволюції в модельних групах загрожуваних, шкідливих, паразитичних та інвазивних організмів

Trans-Palaearctic and bipolar patterns of speciation and microevolution in model groups of endangered, harmful, parasitic and invasive organisms

Утєвський Сергій Юрійович Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Університет Хіросіми

Такафумі Накано

Hiroshima University

Takafumi NAKANO

16 12820

Рівняння фрактальної дифузії та стохастичний аналіз: дійсні та неархімедові моделі

Fractal diffusion equations and stochastic analysis: real and non-Archimedean models

Кочубей Анатолій Наумович Інститут математики

Токійськийуніверситетнауки

ХірошіКанеко

Tokyo University of Science

Hiroshi Kaneko

17 12955

Контрольоване формування мікроструктури та підвищення критичного Jc струму MgB2 шляхом введення добавок

The microstructure control and Jc enhancement of MgB2 by the impurity additions

Пріхна Тетяна Олексіївна Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України

Національний Інститутут Матеріалознавства

Хіроакі Кумакура

NationalInstituteforMaterialsScience

Hiroaki Kumakura

18 13203

Теплові властивості нових функціональних молекулярних сполук в екстремальних умовах

   

Thermal properties of new functional molecular based materials at extreme conditions

Константинов Вячеслав Олександрович Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Відділ хімії, Вища школа наук, університет Осака

Professor Yasuhiro Nakazawa

Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University

Professor Yasuhiro Nakazawa

 

Перелік проектів переможців

Назва проекту Назва проекту Керівник Організація Організація-партнер  
1

Перенос радіоактивності між забрудненими донними відкладеннями і морським середовищем після аварій на Чорнобильській та Фукусімській АЕС

Перенос радіоактивності між забрудненими донними відкладеннями і морським середовищем після аварій на Чорнобильській та Фукусімській АЕС

Мадерич Володимир Станіславович Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Інститут радіоактивності навколишнього середовища

Мічіо Аояма

2

Розробка методів і технології виготовлення детекторів рентгенівського і гамма випромінювання на основі напівпровідників Cd(Zn)Te з високою роздільною здатністю для інструментів безпеки та діагностики

Розробка методів і технології виготовлення детекторів рентгенівського і гамма випромінювання на основі напівпровідників Cd(Zn)Te з високою роздільною здатністю для інструментів безпеки та діагностики

Гнатюк Володимир

Анастасійович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Науково-дослідний інститут електроніки університету Шізуоки, Хамамацу, Японія

Проф.АокіТору

Go to top