Конкурс Ф 76

Відхилені проекти

№ п/п ПІБ Керівника проекту Тема Організація
1. Маслюк Володимир Трохимович Дослідження впливу ядерних оболонок на вихід нейтронів у фотоядерних реакціях на мікротроні М-30 Інститут електронної фізики НАН України

 

 

Проекти прийнятті до розгляду

Напрямок 1: Нові функціональні матеріали, фізичні принципи керування та реєстрації випромінювання

 № п/п Номер Керівник Тема Організація Організація-партнер
 1 1 32156 Білецький Олег Олександрович

Розроблення та дослідження фізичних принципів побудови систем з суперконденсаторами для збереження енергії у сонячних батареях

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
3 32096 Таширев Олександр Борисович

Вплив кліматичних змін на мікробні угруповання циклу Карбону у грунтових екосистемах

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки

1 32064

Качур

Наталія

Володимирівна

Дослідження закономірностей впливу структурного фактора на фізичні властивості склокристалічних матеріалів Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
1 32616

Білошенко

Віктор

Олександрович

Одержання нових функціональних матеріалів на основі просторово структурованих полімерних пін адитивними технологіями та дослідження їх властивостей Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна Національної академії наук України Київський національний університет технологій та дизайну
1 32461 Мороженко Василь Олександрович

Фундаментальні дослідження одновимірних магнітооптичних мікрорезонаторних структур як функціональних матеріалів для керованих селективних оптичних елементів середнього та дальнього інфрачервоного діапазону

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
2 32010 Туров Володимир Всеволодович

Створення супрамолекулярних систем для дозованого вивільнення фізіологічно активних сполук в біологічні рідини

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, НАН України Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1 32472 Власенко Олександр Іванович

Оптичні та теплофізичні властивості низьковимірних структур на основі Si, CdTe, GaN

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
1 33972

Євтух

Анатолій Іванович

Функціональні матеріали на основі наноструктур кремнію для емісійної електроніки

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національний університет "Львівська політехніка"
1 31840 Клименко Сергій Анатолійович

Створення функціонально-направлених термостійких наноструктурних покриттів на полікристалічних надтвердих матеріалах з кубічного нітриду бору

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М.Бакуля НАН України Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
10  1 32727 Чернега Світлана Михайлівна

Розробка наукових основ створення коррозійно- та кавітаційностійких безнікелевих Cr-Mn-N сталей для високотемпературної енергетики

НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
11  1 32852 Бондаренко Борис Іванович

Дослідження каталітичного синтезу вуглецевих нанотрубок однорідної якості з продуктів окисної конверсії вуглеводнів

Інститут газу НАН України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
12  1 33468

Ємець

Алла

Іванівна

Зелений синтез і характеристика люмінісцентних квантових точок CdTe як екологічно безпечних функціональних матеріалів нового покоління Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"" Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ біології та медицини
13  1 32234

Семенов

Олександр

Володимирович

Нові функціональні плівкови матеріали на основі щільноупакованих нанокристалів карбіду кремнію Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Інститут фізики НАН України
14  1 33041

Галунов

Микола

Захарович

Вплив триплет - триплетної анігіляції на здатність нових типів органічних гетерогенних сцинтиляторів до роздільної реєстрації іонізуючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу. Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України кафедра експериментальної фізики Київського національного університету ім Тараса Шевченко
15  1 34091

Толмачов

Олександр

Володимирович

Розробка нових матеріалів на основі склокерамік з оксидними нанокристалами для лазерної техніки Інститут монокристалів Національної академії наук України Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОН України
16  1 31611

Головацький

Володимир

Анатолійович

Вплив зовнішніх полів та домішок на оптичні властивості нанокристалів та багатошарових наносистем

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Інститут фізики напівпровідників НАНУ ім.В.Є.Лашкарьова
17  1 32024

Будзуляк

Іван

Михайлович

Формування та оптичні властивості нанокомпозитів вуглець/гідроксид нікелю для пристроїв накопичення заряду

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
18  1 34391

Корбутяк

Дмитро

Васильович

Розробка способу синтезу легованих нанокристалів та гібридних наноструктур для керування їх випромінюванням

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Національний університет "Львівська політехніка" (м. Львів)
19  1 31540

Іващенко

Володимир

Іванович

Розробка і дослідження аморфних і наноструктурованих плівок на основі Si-C-N

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

Сумський державний університет, Міністерство освіти і науки України, м. Суми,
20  1 36083

Ткаченко

Володимир

Григорович

Високоефективні фотоемісійні матеріали на основі металевих систем сплавів з нанокластеризованою структурою для новітніх яскравісних інжекторів електронів

Інститут проблем матеріалознавства ім. І,М. Францевича НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
21  1 33789

Бабак

Віталій

Павлович

Створення нових функціональних газотермічних матеріалів нанопокриттів для захисту вузлів тертя та іноваційні технології їх впровадження.

Інститут технічної теплофізики НАН України

Національний авіаційний університет України
22  1 34273

Кондратенко

Сергій

Вікторович

Отримання епітаксійних гетеросистем ITO-GeSn-Si та вивчення механізмів керування їх зонною структурою для ефективного перетворення в ІЧ діапазоні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка
23  1 35386

Амірханов

Володимир

Михайлович

Розробка лантаноїдовмісних люмінофорів на основі хелатуючих фосфориловмісних лігандів для нових функціональних матеріалів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НТК "Інститут монокристалів" НАН України, пр. Науки, 60, Харків, 61001
24  1 34277

Хижний

Юрій

Анатолійович

Механізми люмінесценції кріогенних сцинтиляційних кристалів Li2MoO4 і ZnSe.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України (ІСМА)
25  1 33715

Панов

Євген

Миколайович

Функціональні матеріали на основі неметалевих та металевих композитів для теплотехнічних пристроїв і технологічного обладнання цільового та загальнотехнічного призначення

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут України ім. Ігоря Сікорського" Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАНУ
26  1 35923

Дмитрук

Андрій

Миколайович

Лазерний синтез кластерно-композитних матеріалів для нанофотоніки

Інститут фізики Національної Академії наук України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
27  1 36043

Житлухіна

Олена

Сергіївна

Реєстрація електромагнітного випромінювання за допомогою наноелектронних мемристорних гетероструктур

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
28  1 34240

Монастирський

Любомир

Степанович

Фотоелектронні процеси в нових кремнієвих і металооксидних наноматеріалах та розроблення сенсорів на їх основі

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
29  1 33028

Ромака

Володимир

Афанасійович

Прогнозування та отримання нових термочутливих матеріалів з максимальними значеннями термоелектричної добротності на основі інтерметалічного напівпровідника TiNiSn

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Національний університет "Львівська політехніка"
30  1 34013

Ламонова

Карина

Валентинівна

Застосування деформації кристалічного поля для керування спектральним діапазоном люмінесценції іонів хрому та заліза в активних середовищах AIIBVI для ІЧ лазерів

Донецький фізико-технічний інститут ім.О. О.Галкіна НАН України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
31  1 32398

Таренков

Володимир

Юрійович

Нанокомпозити надпровідник - феромагнітний напівметал як новітні функціональні матеріали для реєстрації надвисокочастотного випромінювання

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України

Донецькій національний університет ім. Василя Стуса МОН України
32  1 33593

Руденко

Едуард

Михайлович

Керування високочастотним випромінюванням джозефсонівських контактів за допомогою струмової інжекції

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Донецький національний університет імені Василя Стуса
33  1 34148 Неймаш Володимир Борисович

Розробка фізичних принципів технології виготовлення плівок широкозонного кремнію для сонячних батарей на основі ефекту нано-кристалізації аморфного кремнію, індукованої оловом

Інститут фізики НАН України

Національний університет ім.Т.Шевченка
34  1 34368 Хижун Олег Юліанович

Нові матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі складних галогенідів талію

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
35  1 36227 Дмитрук Микола Леонтійович

Нові поверхнево-плазмонні композитні матеріали для підвищення ефективності фотоперетворювачів

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Національний університет Львівська політехніка МОН України
36  1 36725 Шатернік Володимир Євгенович

Наноструктуровані надпровідні гетероструктури з гібридними бар'єрами для генерації та реєстрації випромінювання субтерагерцового діапазону частот

Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України
37  1 34456 Пріхна Тетяна Олексіївна

Фундаментальні засади інженерії новітніх функціональних композиційних матеріалів на основі нітриду алюмінію для мікрохвильової електроніки

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
38  1 34213 Хоменкова Лариса Юріївна

Ефекти пам'яті в легованих "high-k" діелектриках

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Києво-Могилянська Академія
39  1 33172 Корсунська Надія Освіївна

Процеси термостимульованого перетворення кристалічної структури та перерозподілу домішок в багатофункціональних нанокомпозитах на основі оксиду цирконію

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
40  1 36807 Чорній Віталій Петрович

Формування впорядкованих мікро/наноструктур в оксидно-полімерно-вуглецевих композитах та їх фізичні властивості

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41  1 34299 Прокопенко Олександр Володимирович

Детектори випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазону частот на основі новітніх функціональних спінтронних матеріалів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України
42 1 34919 Білоус Анатолій Григорович

Нові функціональні феримагнітні матеріали зі структурою шпінелі та гранату і композиційні структури на їх основі для керування електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного і оптичного діапазонів

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка
43  1 34907 Дегода Володимир Якович

Кінетика рентгенолюмінесценції та рентгенопровідності

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут фізики НАН України
 44 1 34044 Запорожець тетяна Василівна

Оптимізація параметрів динамічних процесів реакційної пайки матеріалів з високою теплопровідністю в умовах різких градієнтів температур

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона
45  1 34681 Вербицький Анатолій Борисович

Фотосенсибілізація вуглецевих наноструктур модифікованих органічними pi-функціональними молекулами в ІЧ-області

Інститут фізики НАН України КНУ імені Тараса Шевченка
46  1 34832 Міца Володимир Михайлович

Розробка і дослідження наноструктурованих оптичних середовищ і аморфних надграток для одноступеневого виготовлення високоефективних елементів голографії та нанооптики

Ужгородський національний університет Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
47  1 34617 Кравченко Андрій Васильович

Синтез несиметричних похідних фульвалену для одержання нових функціональних матеріалів на основі провідних катіон-радикальних солей

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • НВО "Інститут Монокристалів" НАН України
48  1 34957 Самойлов Антон Володимирович

Кореляційні залежності властивостей високоточних ахроматичних та суперахроматичних хвильових пластин істинно нульового порядку

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
49  1 36981 Ковалюк Захар Дмитрович

Створення нових функціональних наноматеріалів і гетероструктур для опто- та фотоелектроніки на основі 2D халькогенідів індію

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
50  1 32698 Крупа Микола Миколайович

Наноплівки з локалізованими впорядкованими магнітними наночастками як перспективний матеріал для магнітооптичного запису інформації

Інститут магнетизму НАН і МОН України
 • Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України
51  1 32266 Насєка Юрій Миколайович

Розробка технології підвищення радіаційної стійкості кристалів Cd(Zn)Te для збільшення радіаційного ресурсу детекторів іонізуючого випромінювання на їх основі

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
52  1 37052 Стрельчук Віктор Васильович

Високоефективні новітні фотонні системи на основі III-V і IV наноструктур для керування і детектування випромінювання у ближній та середній інфрачервоній області спектра

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
53  1 37337 Ніколенко Андрій Сергійович

Новітні світлодіодні гетероструктури на основі наноструктур n-ZnO та епітаксійних шарів p-GaN для високоефективних ультрафіолетових джерел випромінювання та енергоощадних систем освітлення

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
54  1 34692 Бєліков Костянтин Миколайович

Сорбційно-сцинтиляційні матеріали з попереднім концентруванням ізотопів та їх використання для реєстрації іонізуючого випромінювання

ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАН України Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
55  1 32762 Смірнов Олексій Борисович

Наноструктурувані іонами Ag+ гетроепітаксійні плівки CdHgTe/CdZnTe як гібрідний функціональний матеріал для НВЧ та ІЧ мікроелектроніки

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Дрогобицький державний Педагогічний університет ім. Івана Франка
56  1 37984 Солонін Юрій Михайлович

Особливості росту мікро – та нановолокон SiC на різних підкладках та їх використання для створення нових конкурентоздатних нанокомпозитних матеріалів на полімерній та графітовій основах

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Київський національний університет ім. Т.Шевченка
57  1 33558 Савкіна Рада Костянтинівна

Нові гібридні структури на базі кремнію з біосумісним покриттям та конкурентними світловипромінюючими та фотовольтаїчними властивостями

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
58  1 32681 Балабай Руслана Михайлівна

Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» Інститут фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова
59  1 34801 Чурюмов Генадій Іванович

Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук
60  1 36167 Гільчук Андрій Володимирович

Розробка методики одержання нано- та мікро-композитів Cu/Cu 2O та Cu2O/Cu типу ядро-оболонка методом електроерозійного диспергування

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
61  1 36280 Мицик Богдан Григорович

Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України Львівський національний університет імені Івана Франка
62  1 33959 Стахіра Павло Йосипович

Розроблення інтегрованих органічних електроних пристроїв на базі системи органічний фотодетектор - органічні світлодіоди для візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання

Національний університет "Львівська політехніка" Інститут органічної хімії НАН України
63  1 38348 Васнєцов Михайло Вікторович

Сингулярні оптичні поля для кодування і передачі інформації

Інститут фізики НАН України Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
64  1 34406 Мачехін Юрій Павлович

Нанолазери з керованою частотою випромінювання для прецизійних вимірювань часу та частоти

Харківський національний університет радіоелектроніки Інститут фізики НАН України
65  1 35806 Даневич Федір Анатолійович

Низькотемпературні сцинтиляційні болометри для нейтринних експериментів

Інститут ядерних досліджень НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66  1 37055 Юхимчук Володимир Олександрович

Одержання, структура та властивості четверних сполук Cu2ZnSiS4 та Cu2ZnGeS4 для тонкоплівкових сонячних елементів

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
67  1 37840 Яструбчак Оксана Богданівна

Модифікація зонної структури та магнітні властивості наноструктур напівпровідникових сполук на базі GaAs, легованого іонами Mn, Bi, Fe та In

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Національний університет «Львівська політехніка»
68  1 34641 Дорошенко Андрій Олегович

Наближена оцінка спін-орбітального зв'язку молекулярних збуджених станів різної мультиплетності як інструмент для розробки нових органічних флуоресцентних матеріалів

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»
69  1 36381 Сахненко Микола Дмитрович

Синергетичні сенсорні матриці та енергоємні матеріали: синтез і застосування

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
70  1 37774 Лебедь Олександр Анатолійович

Розробка системи реєстраціі і обробки фазоконтрастних рентгенівських зображень, отриманних в тому числі з використанням імпульсних лазерів

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71  1 31661 Івахненко Сергій Олексійович

Алмазні детектори радіаційного випромінювання

Інститут надтвердих матеріалів Київський національний університет імені Тараса Шевченка
72  1 37513 Мацуй Людмила Юріївна

Розробка нового класу матеріалів на основі шаруватих нановуглець-феритових композитів для управління мікрохвильовим випромінюванням

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
73  1 33332 Григорук Валерій Іванович

Фотохімічне субнанополірування поверхні діелектриків за допомогою оптичного ближнього поля

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
74  1 36520 Возняк Юрій Васильович

Використаннятехнології інтенсивної пластичної деформації для створення струмопровідних полімерних нанокомпозитів з покращеними механічними характеристиками

Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України
75  1 34767 Махлай Вадим Олександрович

Створення нових функціональних матеріалів шляхом модифікації та легування в процесі опромінення їх поверхонь потоками плазми

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
76  1 34151 Полєтаєв Микола Іванович

Нові оптичні матеріали на основі нанорозмірного оксиду алюмінію, легованого іонами 3d-елементів (Cr3+, Mn4+)

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Фізико-хімічний інститут ім.О.В. Богатського НАН України
77  1 36859 Ясній Олег Петрович

Дослідження закономірностей механічної поведінки сплавів з ефектом пам’яті форми з урахуванням режимів навантаження та дії водню

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
78  1 36059 Старіков Вадим Володимирович

Дослідження закономірностей формування плівок ZnSe з лужних електролітів для багатошарових напівпровідникових систем приладів оптоелектроніки

НТУ "ХПІ" Державна наукова установа Науково-технологічний комплекс "Інтстут монокристалів" НАНУ
79  1 38781 Мигаль Валерій Павлович

Керування структурою точкових дефектів оксидних і халькогенідних сцинтиляторів для оптимізації їх оптичних та електричних характеристик

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України Національний Аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
80  1 37960 Музика Катерина Миколаївна

Молекулярно імпринтовані композитні наноструктури як елементи розпізнавання біосенсорів

Харківський національний університет радіоелектроніки Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
81   1 33916 Опанасюк Анатолій Сергійович

Гетероструктурні елементи на основі товстих плівок Cd1-xZnxTe для детекторів жорсткого випромінювання та фотодетекторів

Сумський державний університет Інститут прикладної фізики Національної академії наук України
82  1 35895 Сибірна Наталія Олександрівна

Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої

Львівський національний університет імені Івана Франка Інститут фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова
83  1 38378 НосичОлександр Йосипович

Електромагнітна інженерія резонансних мікро і нано антен та сенсорів для новітніх застосувань у фотоніці та плазмоніці

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України Харківський національний університет радіоелектроніки

 

Напрямок 2: Нові біологічно активні речовини для медицини

 №п/п Номер Керівник Тема Організація Організація-партнер
 1 2 31717 Матвєєва Надія Анатоліївна Дослідження закономірностей прояву репарогенних властивостей сполук, синтезованих у «бородатих» коренях лікарських рослин родини Asteraceae Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України Навчально-Науковий Центр "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка
2 31890

Варбанець

Людмила

Дмитрівна

Нетоксичні ліпополісахариди - антагоністи ендотоксинів, чинників септичного шоку Інститут мікробіологіїт і вірусології ім.Д.К. Заболотного НАН України Національний Авіаційний Університет, Навчально науковий інститут екологічної безпеки
2 32356

Калініченко

Світлана

Вікторівна

Фундаментальні аспекти передумов розробки протистафілококових засобів на основі пробіотичних штамів лактобацил та адгезинів S. aureus Державнв установа "Інститут мікробіології та імунології Національної академії медичних наук України" Національний фармацевтичний університет
2 31767

Мартинов

Артур

Вікторович

Фундаментальні аспекти антагонізму бактеріоцинів спороутворюючого пробіотика Bacillus coagulans щодо метицилінрезистентних стафілококів Державна установа "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України" Національний фармацевтичний університет
2 31514 Кравченко Ірина Анатоліївна

Молекулярні механізми трансдермальної проникності нових похідних монотерпеноїдів з аналгетичною та протизапальною активністю

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова Фізико-хімічний інститут ім. О.В Богатського НАН України
2 32010 Туров Володимир Всеволодович

Створення супрамолекулярних систем для дозованого вивільнення фізіологічно активних сполук в біологічні рідини

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, НАН України Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2 33174

Білько

Надія

Михайлівна

Розробка та відбір нових інгібіторів тирозинкінази Zap-70 на основі азотистих п’яти- та шестичленних гетероциклів та оцінка їх протипухлинної дії. Національний університет "Києво-Могилянська академія" Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
2 33112

Блюм

Ярослав

Борисович

Високопропускний скрінінг похідних ізофлавону та створення бібліотеки сполук - потенціальних ефекторів гама-тубуліну людини із протипухлинною активністю Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"" Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
2 31697

Гула

Надія

Максимівна

Застосування N-стеароїлетаноламіну для усунення наслідків посттравматичного стресового розладу

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10  2 33373

Хиля

Володимир

Петрович

Дослідження синтетичних трансформацій 3-арил(гетарил)ізокумаринів та 4-арил(гетарил)-2,3-бензодіазепінів – шлях до створення нових біологічно активних речовин з дією на ЦНС

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут органічної хімії НАН України
11  2 34262

Пархоменко

Юлія

Михайлівна

Пошук нових біологічно активних похідних і метаболітів тіаміну, перспективних для використання в лікуванні кардіологічних і нейродегенеративних патологій

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
12  2 32915

Борисова

Тетяна

Олександрівна

Дизайн, синтез та механізм дії нових антиепілептичних/нейроактивних сполук для різноспрямованої регуляції ГАМК- та глутаматергічної нейротрансмісії з метою лікування епілепсії та інших нейропатологій

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
13  2 32880

Костюков

Олександр

Іванович

Протекторна дія С60 фулерену на функціональну активність скелетного м’яза під час розвитку його втоми: механокінетичний та біохімічний аналізи

Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології та медицини"
14  2 31755

Луговськой

Едуард

Віталійович

Скринінг інгібіторів агрегації тромбоцитів як протипухлинних агентів

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського Національного Університету імені Тараса Шеченка
15  3 32712

Забруцький

Олександр

Васильович

Дослідження озонового шару Землі за допомогою ультрафіолетового поляриметру

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського "

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України
16  2 36360

Платонова

Тетяна

Миколаївна

Розробка новітніх інгібіторів зсідання крові на основі фармакологічних агентів, що інгібують ензиматичну активність тромбіну та фактору Ха

Науково-виробничий хіміко-біологічний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-виробничий хіміко-біологічний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка
17  2 34730

Соколік

Вікторія

Василівна

Вивчити антиамілоїдогенний і протизапальний ефекти ліпосомної форми мікроРНК (miR-101) на експериментальних моделях хвороби Альцгеймера

Державна Установа "Інститут неврології, психіатрії і наркології Національної академії медичних наук України"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
18  2 36919

Ярмолюк

Сергій

Миколайович

Спрямований синтез нових 6- та 8-заміщених бензопіран-2-онів (кумаринів) та дослідження їх протимікробної активності

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Київський національний унівенрситет імені Тараса Шевченка
19  2 31884

Новіков

Володимир

Павлович

Раціональний дизайн нових біоактивних субстанцій широкого спектру дії на основі гетерофункціональних хінонів

Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут органічної хімії Національної академії наук України
20  2 31732 Казачкова Олександра Миколаївна

Нанокомпозити на основі бісфосфонатів паладію та фулеренвмісних кремнеземів для розробки протипухлинних препаратів цілеспрямованої дії

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
21  2 37439 Шляховенко Володимир Олексійович

Отримання біологічно активних речовин з Phallusimpudicus, що виявляють протипухлинну дію

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Житомирський національний агроекологічний університет
22  2 34226 Сич Олена Євгенівна

Уніфікований метод дослідження exvivo властивостей біоматеріалів для інженерії кісткової тканини

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
23  2 37299 Чехун Василь Федорович

Нові поліфункціоналізовані гібридні нанокомпозити для фотодинамічної хіміотерапії злоякісних пухлин

ІЕПОР ім. РЄ Кавецького

КНУ імені Тараса Шевченка
24  2 36872 Войтенко Зоя Всеволодівна

Молекулярний дизайн, синтез та біологічні дослідження гетарилкаліксаренів з гіпоглікемічною активністю

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут органічної хімії НАН України
25  2 35040 Снопок Борис Анатолійович

Вплив наночастинок металів на продукцію астаксантину мікроводоростями

Інститут фізики напівпровідників НАНУкраїни ім. В.Є. Лашкарьова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
26  2 36294 Данилович Юрій Володимирович

Біологічно активний представник вуглецевих наноструктур фулерен С60 як перспективний регулятор біосинтезу оксиду азоту в мітохондріях

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ “Інститут біології та медицини
27  2 37853 Клімовська Алла Іванівна

Розробка нейро-електронних інтерфейсів для довготривалого використання в живому організмі

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
28  2 36779 Орисік Світлана Іванівна

Функціонально-орієнтований синтез та фармакологічні характеристики ефективних протипухлинних сполук платинових металів та міді на основі гетероциклічних гідразидів

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
29  2 37267 Стасик Олег Володимирович

Синтез та аналіз нових структурних аналогів аргініну та канаваніну як компонентів метаболічної протипухлинної терапії

Інститут біології клітини НАН України

Львівський національний університет імені Івана Франка
30  2 36653 Коваленко Сергій Іванович

Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних хіназоліну

Запорізький державний медичний університет Інститут органічної хімії НАН України
31  2 37475 Ісаєва Олена Валентинівна

Імуномодуляція експериментального алергічного енцефаломієліту імунізацією екстрактом Hymenolepisnana: доклінічний аналіз нової стратегії у лікуванні розсіяного склерозу

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України Дніпропетровська Медична Академія МОЗ України
32  2 36325 Чорней Ілля Ілліч

Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистем Прут-Дністерського межиріччя

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
33  2 33802 Бойко Олександра Олександрівна

Оцінка можливостей використання харчових ароматизаторів і барвників у ветеринарній медицині для боротьби з нематодами тварин

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 • біосферний заповідник «Асканія-Нова»
34  2 33890 Куліш Микола Полікарпович

Механізм підвищення ефективності сумісної дії антигіпертензивних і метаболічних препаратів з металевими наночастинками

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова Національної Академії Наук України
35  2 32183 Нікітченко Брій Вікторович

Розробка комлексу біоактивних наноматеріалів для спрямованого впливу на прооксидантно-антиоксидантну систему та виживаність організму

Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 • Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
36  2 36550 Жолобак Надія Михайлівна

Дослідження закономірностей впливу наночастинок діоксиду церію та електромагнітного випромінювання оптичного діапазону спектра на процеси резорбції та регенерації біоімплантатів

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
37  2 33614 Дмитренко Оксана Петрівна

Вивчення механізмів взаємодії протипухлинних і метаболічних препаратів з компонентами оболонок клітин в умовах фотоіндукованого плазмонного підсилення

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
38  2 34507 Лампека Ростислав

Амідразони як перспективні системи для створення нових біологічно активних металовмісних та 1,2,4-триазолвмісних препаратів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
39  2 34143 Ліпсон Вікторія Вікторівна

Кон’югати тритерпеноїдів лупанової низки з нітрогеновмісними гетероциклами як потенційні засоби подолання множинної лікарської резистентності у хіміотерапії онкозахворювань

ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
40  2 33643 Жолос Олександр Вікторович

Нові біологічно активні речовини для спрямованої корекції внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу та скоротливої функції гладеньких м’язів при поширених патологічних станах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
41  2 36222 Бойко Надія Володимирівна

Створення імунобіотиків на основі лактобацил для профілактики та лікування інфекційно-запальних хвороб сечостатевої системи

Ужгородський національний університет Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
42  2 38181 Комісаренко Сергій Васильович

Роль шарнірної ділянки молекули фібрину в процесі полімеризації і формуванні каркасу тромбу. Антитромботична дія синтетичних пептидів – аналогів компонентів шарнірної ділянки

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
43  2 36941 Пальчиковська Лариса Гнатівна

Пошук нових ефективних антифунгальних агентів - дизайн, синтез та тестування

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України Національний університет біоресурсів і природокористування України
44  2 37037 Сушинський Орест Євгенович

Вплив зовнішніх факторів на спектральні властивості композитів із спіральною структурою для первинних перетворювачів сенсорів біологічних речовин

Національний університет “Львівська політехніка” Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України
45  2 36714 Нипорко Олексій Юрійович

Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетилхоліну як потенційних компонентів комбінованої терапії СOPD та астми

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
46  2 37746 Золотарьова Олена Костянтинівна

Хемотерапевтичний потенціал мікроводоростей та розробка засобів підвищення накопичення біологічно активних речовин за умов фототрофного культивування

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
47  2 37629 Штеменко Олександр Васильович

Нові біологічно активні речовини на основі біядерних кластерів Ренію для регуляції гемостазу і еритропоезу

Український державний хіміко-технологічний університет Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України
48  2 34939 Яновська Ганна Олксандрівна

Отримання сучасних біоактивних покриттів на основі гідроксиапатиту для дентальних імплантантів

Сумський державний університет Інститут прикладної фізики НАН України
49  2 32126 Бергілевич Олександра Миколаївна

Розробка бектерицидних засобів до антибіотикостійких мікроорганізмів на основі модифікованих поліакцепторних сполук

Сумський державний університет Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
50  2 31566 Горбик Петро Петрович

Розробка наукових основ магніточутливих нанокомпозитів для локальної хіміо- та імунотерапії гепатоцелюлярної карциноми і внутрішньопечінкової холангіокарциноми

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка КНУ ім. Тараса Шевченка, фізичний факультет
51  2 37729 Толстанова Ганна Миколаївна

Ефективність новосинтезованих похідних сульфогідроксамових кислот та тіосечовини для попередження епітеліально-мезенхімального переходу на моделях invitro та invivo

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут органічної хімії НАН України
52  2 37676 Мельник Інна Василівна

Нові функціоналізовані гібридні оксидні матеріали для використання в клік-технологіях доставки лікарських засобів invivo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
53  2 35870 Максимюк Олександр Петрович

Протон-чутливі іонні канали у якості фармакологічної мішені у лікуванні епілепсії

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
54  2 34934 Войтенко Нана Володимирівна

Лікування хронічного запального болю за допомогою новітніх модуляторів глутаматних рецепторів

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
55  2 36109 Влізло Василь Васильович

Розробити і вивчити дію новостворених комплексів антибіотиків у складі полімерних транспортерів для біомедичних цілей

Інститу біології тварин Національної академії аграрних наук України Національний університет «Львівська політехніка»
56  2 31825 Корнет Марина Миколаївна

Розробка біорегуляторів на основі 4-тіохінолінів для захисту від радіації

Запорізький національний університет ДУ «Інститут медичної радiологiї iм. С.П. Григор'єва НАМН України»
57  2 36892 Бессарабов Володимир Іванович

Нові плейотропні ефекти активних фармацевтичних інгредієнтів для лікування нейродегенеративних захворювань

Київський національний університет технологій та дизайну Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
58  2 38588 Демченко Анатолій Михайлович

Нові імідазо[1,2-a]азепіни та імідазо[1,2-b][1,3]тіазини - потенційні протизапальні та аналгезуючі речовини

Інститут фармакології та токсикології НАМН України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
59  2 37529 Черняк Валерій Якович

Створення плазмово-рідинних систем для напрацювання наночастинок благородних металів з метою їх застосування в медицині

Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка Національної академії наук України КНУ імені Тараса Шевченка
60  2 36693 Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна

Антибактеріальна активність комбінованого застосування фітопрепаратів та пробіотиків для корекції мікробіоти ротової порожнини

ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Інститут мікробіології і вірусології НАН України
61  2 34653 Миронюк Іван Федорович

Адсорбент для лікування інфікованих ран та опіків

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
62  2 38859 Панчук Ростислав Русланович

Доклінічне дослідження нових нанорозмірних систем на основі фулерену С60 для доставки традиційних та експериментальних протипухлинних препаратів в клітини-мішені

Інститут біології клітини НАН України Київський національний університет ім. Т. Шевченка
63  2 34509 Лубенець Віра Ільківна

Пошук ефективних композицій на основі тіосульфонатів і біосурфактантів з антимікробною та антивірусною активностями

Національний університет "Львівська політехніка" Відділення фізико хімії горючих копалин ІнФОВ ім.Л.М. Литвиненка НАН України
64  3 38143 Гут Роман Тарасович

Прогнозування активності фітопатогенів сосни звичайної в лісових екосистемах Західного та Малого Полісся внаслідок кліматичних змін

Національний лісотехнічний університет України Інститут екології Карпат НАН України
65  5 38065 Пашко Анатолій Олексійович

Інтелектуальна система управління роботою машинно-тракторних агрегатів на базі електротрактора

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
66  2 37614 Узленкова Наталія Євгенівна

Розробка нових ефективних вітчизняних радіопротекторів на основі природних модифікованих тіолів

Державна Установа "Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор'єва Національної Академії Медичних Наук України» Запорізький Національний Університет

 

 

Напрямок 3: Вплив змін клімату на навколишнє природне середовище

 №п/п Номер Керівник Тема Організація Організація-партнер
 1
3 31937 Таран Наталія Юріївна
Глобальні зміни клімату та концептуальні основи сталого розвитку агроекосистем
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
3 32096 Таширев Олександр Борисович

Вплив кліматичних змін на мікробні угруповання циклу Карбону у грунтових екосистемах

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки

3 32917

Бабенко

Лідія

Михайлівна

Вплив макро- та мікроелементних нанотехнологічних комплексів на сировинну продуктивність, елементний склад та синтез вторинних метаболітів лікарськими рослинами за умов несприятливих кліматичних змін Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, фармацевтичний факультет, кафедра фармакогнозії та ботаніки
3 33093

Гриб

Йосип

Васильович

Вплив змін клімату на відтворення, ріст і розвиток риб в аквакультурі та природних водоймах України Національний університет водного господарства та природокористування Інститут рибного господарства УААН
3 33081

Балюк

Святослав

Антонович

Вплив змін клімату на ґрунтовий покрив України та напрямки агрокліматичної адаптації землеробства Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
3 33757

Кучер

Леся

Юріївна

Управління аграрними проектами низьковуглецевого розвитку в умовах змін клімату

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
3 32712

Забруцький

Олександр

Васильович

Дослідження озонового шару Землі за допомогою ультрафіолетового поляриметру

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського "

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України
3 36515

Лихолат

Юрій

Васильович

Популяційно-генетичний аналіз впливу змін клімату на інвазійність адвентивних рослин в Степовому Придніпров’ї.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Державна Установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"
3 32700 Аністратенко Віталій Вячеславович

Трансформація екосистем річкових та лиманних водойм Північно-Західного Приазов’я під впливом кліматичних змін та діяльності людини (на прикладі регіональної фауни молюсків)

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь
10  3 36820 Міщенко Лідія Трохимівна

Мінливість видового складу вірусів економічно важливих сільськогосподарських культур за умов змін клімату та визначення механізмів стійкості сортів до стресових чинників

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України
11  3 37464 Некрасова Оксана Дмитрівна
Тварини Червоної книги України в умовах кліматичних змін: сучасний стан та прогноз в контексті розбудови національної природно-заповідної мережі
Інститут Зоології ім. Шмальгаузена НАН України Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
12  3 37378 Гунчак Володимир Михайлович

Моделювання поширення збудника раку картоплі Synchytriumendobioticum в умовах глобальних змін клімату

Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР Чернівецький національний університет ім.Ю. Федьковича
13  3 37363 Поліщук Валерій Петрович

Оптимізація детекції вірусів, що передаються через ґрунт, для пошуку стійких форм цукрових буряків за умов зміни клімату

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
14  3 35866 Лисиченко Георгій Віталійович

МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ р. ПРУТ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА АНТРОПОГЕННИХ ІМПАКТІВ

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
 • Державний чернівецький університет ім. Ю. Федьковича
15  3 37561 Бутрим Оксана Володимирівна

Науково-методологічні основи формування низьковуглецевого розвитку аграрного виробництва як фактор агроекологічної безпеки України

Інститут агроекології і природокористування НААН
 • Ужгородський національний університет
16  3 31960 Польовий Анатолій Миколайович

Оцінка впливу кліматичних змін на продовольчу безпеку України

Одеський державний екологічний університет Інститут агроекології та природокористування НААН України
17  3 36597 Киричук Галина Євгенівна

Вплив змін клімату на біотичні взаємодії прісноводних молюсків як чинник формування паразитологічної ситуації у різнотипних водних об’єктах Житомирського Полісся

Житомирський державний університет імені Івана Франка Інститут гідробіології Національної академії наук України
18  3 36258 Пігулевський Петро Гнатович

Застосування лазерної технології для попередження небезпечних природно-техногенних процесів

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Криворізький національний університет
19  3 36808 Байструк-Глодан Леся Зіновіївна

Адаптивний потенціал нових біоенергетичних культур в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
20  3 34206 Ляшенко Артем Володимирович

Сучасний стан та перспективи існування опрісненого лиману південно-західного Причорномор’я в умовах глобальних кліматичних змін

Інститут гідробіології НАН України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
21  3 32652 Турбал Юрій Васильович

Cистема моніторингу та прогнозування сейсмічних поштовхів та їх екологічних наслідків, що враховує локалізовані солітоноподібні хвилі

Національний університет водного господарства та природокористування Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
22  3 37655 Барановський Борис Олександрович

Оцінка сучасної та прогнозованої трансформації водних екосистем Степового Дніпра в умовах глобальних змін клімату та розроблення стратегії їх оптимізації і охорони

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
23  3 37930 Мартазінова Вазіра Файзулівна

Екстремальні погодні умови в Україні як результат впливу глобального потепління на зміну великомасштабної та регіональної атмосферної циркуляції на початку ХХІ сторіччя

УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ Одеський державний екологічний університет
24  3 37688 Дубина Дмитро Васильович

Оцінка впливу змін клімату на плавневі екосистеми Північного Причорномор'я та його мінімізація для збереження довкілля в контексті сталого розвитку регіону

Інститут ботаніки НАН України Національний авіаційний університет
25  3 36454 Мороз Віра Василівна

Вуглецепоглинальна та киснетвірна роль лісових насаджень Львівської області в умовах змін клімату

Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук Національний лісотехнічний університет України
26  3 38228 Гончар Любов Миколаївна

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ЗА ЗМІНИ КЛІМАТУ

Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка Національної академії наук України
27  3 37497 Футорна Оксана Андріївна

Розробка стратегії подолання «Міського острова тепла» урболандшафту Києва на основі підбору стрес-толерантних видів світової флори

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
28  3 38300 Якимчук Аліна Юріївна

Збереження природно-ресурсного потенціалу та забезпечення безпеки держави: економіка, інтелектуалізація, інновації

Національний університет водного господарства та природокористування

Академія економічних наук України
29  3 33220 Демченко Віктор Олексійович

Оцінка екологічних ризиків в умовах кліматичних змін в системі «річка-лиман-море» Азово-Чорноморського регіону на прикладі Молочного лиману та його басейну

Інститут морської біології НАН України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
30  3 36855 Коломієць Світлана Володимирівна

Дослідження моделей урахування впливу Сонця та метеорної речовини на зміни клімату та навколишнє природне середовище як головних постійно діючих природних чинників космічної погоди на Землі та на відстані

Харківський національний університет радіоелектроніки Радіоастрономічий інститут Національної академії наук України
31  3 36440 Лицур Ігор Миколайович

Децентралізація управління природними ресурсами в умовах змін клімату

ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
32  3 38252 Івус Галина Петрівна

Прогноз небезпечних метеорологічних явищ над Україною в умовах кліматичних змін

Одеський державний екологічний університет Український гідрометеорологічний інститут
33  3 36092 Білоус Андрій Миколайович

Розробка моделей емісії вуглецю внаслідок деструкції деревного детриту в лісових екосистемах

Національний університет біоресурсів і природокористування України Державна установа "Інститут еволюційної екології НАН України"
34  3 37991 Стефанишин Дмитро Володимирович

Розробка методів та моделей оцінювання і врахування ризиків у водному господарстві в умовах кліматичних змін

Національний університет водного господарства та природокористування Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України
35  3 34853 Кияк Володимир Григорович

Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір'я Українських Карпат

Інститут екології Карпат НАНУкраїни Львівський національний університет ім. І.Франка
36  3 38143 Гут Роман Тарасович

Прогнозування активності фітопатогенів сосни звичайної в лісових екосистемах Західного та Малого Полісся внаслідок кліматичних змін

Національний лісотехнічний університет України Інститут екології Карпат НАН України
37  3 37989 Пахомов Олександр Євгенійович

Вплив змін клімату на комплекс практично важливих видів комах (шкідників та ентомофагів) в умовах Степової зони України (сучасний стан та потенційні зміни їх різноманіття та значення)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України
38  3 38099 Кузьмич Людмила Володимирівна

Вплив зміни клімату на соціально- економічні трансформації водоземлекористування на сільських територіях Полісся

Національний університет водного господарства та природокористування Інститут водних проблем і меліорації НААН
39  3 38197 Никируй Любомир Іванович

Розробка теплоутилізаційної системи із "нульовими" викидами в атмосферу для ефективної роботи газових електростанцій на сміттєзвалищах

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Інститут газу НАН України
40  3 33651 Мельник Роман Андрійович

Система моніторингу та класифікації регіонів України за розподілом маси хмар у порах року на основі зображень супутникових карт погоди

Національний університет «Львівська політехніка» Фізико-механічний інститут НАНУкраїни
41  3 38556 Потрохов Олександр Спиридонович

Актуальний стан та шляхи трансформації іхтіофауни басейнів річок Прут, Сірет та Дністер в межах України за глобальних змін клімату та перспективи реінтродукції аборигенних, раритетних видів риб

Інститут гідробіології НАН України Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

 

 

Напрямок 4: Проблеми теоретичної фізики та фізика високих енергій

 №п/п Номер Керівник Тема Організація Організація-партнер
 1 4 32573

Штанов

Юрій

Володимирович

Розширення стандартної космологічної моделі та релятивістські астрофізичні об'єкти Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4 33452 Гнатик Богдан Іванович

Прояви космічних прискорювачів-Певатронів в мультитевному гамма-діапазоні

КНУ імені Тараса Шевченка Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України
 3 4 33683

Філь

Дмитро

Вячеславович

Плазмони в оптично-нелінійніх графенових наноструктурах з сильними електронними кореляціями. Інститут монокристалів НАН України Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
4 33136

Єнковський

Ласло

Ласлович

Експериментальні дослідження на детекторі Belle II та теоретична інтерпретація процесів за участю нейтрино при високих енергіях

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4 34292

Золотарюк

Ярослав

Олександрович

Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
4 34642

Бояринцев

Андрій

Юрійович

Радіаційно-стійкі детектори для фізики високих енергій

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко
4 33470

Синюков

Юрій

Михайлович

Формування та прояви кварк-глюонної матерії в експериментах на Великому гадронному колайдері

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
4 37829 Пугач Валерій Михайлович

Багатомішенний комплекс для генерації кварконіїв в експерименті LHCb (CERN)

Інститут ядерних досліджень НАН України

Киівський Національний Університет ім. Т. Г. Шевченка
4 33256 Загородній Анатолій Глібович

Взаємодія та динаміка частинок скінченного розміру у слабкоіонізованій плазмі та колоїдних суспензіях

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10  4 34426 Головач Юрій Васильович

Концепція складних мереж у задачах квантової фізики та космології

Інститут фізики конденсованих систем НАН України Львівський національний університет імені Івана Франка
11  4 32367 Заславський Олег Борисович

Фізика частинок високих енергій поблизу чорних дірок

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут"
12  4 37541 Гаврилик Олександр Михайлович

Властивості одно- і багаточастинкових квантових систем та узагальнення алгебри Гайзенберга

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України Львівський національний університет імені Івана Франка
13  4 36024 Шульга Микола Федорович

Електромагнітні процеси у речовині при енергіях, які є досяжними на прискорювачах ЦЕРН

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
14  4 33588 Карпухін Олександр Володимирович

Проектування та оптимізація інфокомунікаційних систем з протоколом TCP

Харківський національний університет радіоелектроніки Інститут проблем машинобудування НАНУкраїни
15  4 38113 Слюсаренко Юрій Вікторович

Статистична теорія низькотемпературних фермі- та бозе-систем у зовнішніх та самоузгоджених полях

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
16  4 34781 Довбня Анатолій Миколайович

Дослідження високопорогових фотоядерних реакцій на середніх ядрах

Національний Науковий Центр Харківський фізико-технічний інститут НАНУкраїни

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
17  4 37331 Яремко Юрій Григорович

Локалізація релятивістських частинок у зовнішніх полях

Інститут фізики конденсованих систем НАН України Львівський національний університет імені Івана Франка
18  4 37886 Симулик Володимир Михайлович

Фундаментальна проблема квантового спектру мас та синтез польових моделей вищих спінів в сучасній фізиці високих енергій

Інститут електронної фізики НАН України Державний педагогічний університет імені Івана Франка
19  4 35928 Лазур Володимир Юрійович

Елементарні процеси взаємодії фотонів, електронів та іонів зі складними атомами в низькотемпературній плазмі

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" Інститут електронної фізики НАН України
20  4 38659 Соколовський Олександр Йосипович

Подальший розвиток методу Боголюбова скороченого опису нерівноважних процесів і деякі його застосування

Дніпропетровський національний університет Інститут фізики конденсованих систем НАН України

 

Напрямок 5: Інтелектуальні інформаційні технології у сільському господарстві

 № п/п Номер Керівник Тема Організація Організація-партнер
5 31684

Маслов

Володимир

Петрович

Розробка інформаційних сенсорних технологій раннього виявлення псування сільськогосподарських продуктів в умовах їхнього зберігання Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
5 32321

Павлова

Світлана

Вадимівна

Розробка інформаційної технології інтелектуального управління безпілотними літальними апаратами для потреб сільського господарства та великих агрокомплексів Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Національний авіаційний університет
5 32982

Мариношенко

Олександр

Петрович

Комплексне використання авіаційних систем для вирішення задач прецизійного сільського господарства

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДП «НТЦ Новітніх технологій НАНУ»
5 35907

Шевченко

Галина

Валеріївна

Механізм стабілізації геному рослин із зони ЧАЕС як основа біотехнологічних процесів підвищення стійкості сільськогосподарських культур

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Національний університет біоресурсів і природокористування України
2 34730

Соколік

Вікторія

Василівна

Вивчити антиамілоїдогенний і протизапальний ефекти ліпосомної форми мікроРНК (miR-101) на експериментальних моделях хвороби Альцгеймера

Державна Установа "Інститут неврології, психіатрії і наркології Національної академії медичних наук України"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
5

34278

Ковалець

Іван

Васильович

Інформаційні технології прогнозування погоди для сільського господарства

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Національний університет харчових технологій МОН України
5 32496

Мірошниченко

Микола

Миколайович

Інтегроване управління якістю ґрунтів та живленням рослин на основі їх спектральної діагностики та цифрових моделей рельєфу

Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
5 32844

Аврамов

Костянтин

Віталійович

Підвищення енергоефективності та динамічної міцності дизельної мініелектростанції для сільського господарства на основі новітніх інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
5 37102 Ромащенко Михайло Іванович

Виконати оцінку впливу змін клімату на вологозабезпечення рослин і розробити ГІС-систему управління зрошенням і водорегулюванням

Інститут водних проблем і меліорації

Національний університет водного господарства та природокористування
10  5 32216 Горобець Валерій Григорович

Енергоефективний адаптивний алгоритм керування системою підтримання мікроклімату у пташниках з використанням низькопотенціальної енергії води підземних свердловин

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Національний університет біоресурсів і природокористування України
11  5 36201 Трофимчук Олександр Миколайович

Прогнозування деградації ґрунтів методами ДЗЗ/ГІС технологій

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
12  5 36174 Шелестов Андрій Юрійович

Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
13  5 33632 Лисенко Віталій Пилипович

Інтелектуальні алгоритми керування біотехнічними об’єктами аграрного призначення

Національний університет біоресурсів і природокористування України
14  5 35729 Федоненко Олена Вікторівна

Наукове обґрунтування ефективного використання рибогосподарських водних об’єктів та отримання високоякісної рибної продукції з метою зростання добробуту населення

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Інститут рибного господарства НААН України
15  5 31836 Дзядевич Сергій Вікторович

Розробка інтелектуальної інформаційної системи екологічного моніторингу стічних вод сільськогосподарських підприємств на основі автономних автоматизованих мультибіосенсорних систем, з’єднаних бездротовою мережею

Інститут молекулярної біології і генетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка
16  5 36408 Качмар Оксана Йосипівна

Управління ґрунтотворними процесами сірих лісових ґрунтів альтернативними й традиційними системами удобрення в короткоротаційних сівозмінах

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН Національний університет імені Івана Франка
17  5 34446 Медведєв Віталій Володимирович

Інноваційні інформаційні технології для забезпечення точного землеробства

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
18  5 38642 Циганок Віталій Володимирович

Підтримка прийняття рішень при інвестуванні сільськогосподарських проектів

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України Нацональний технічний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
19  5 35022 Кобиренко Юлія Олександрівна

Агроекологічна оцінка стану відновленого агрофітоценозу за нульового обробітку ґрунту, прямого всівання багаторічних бобових трав і застосування різних доз азотного удобрення

Інститут сільського господарства Карпатського регіону Львівський національний аграрний університет
20  5 38416 Скрипчук Петро Михайлович

Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції

Національний університет водного господарства та природокористування Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування НААН
21  5 37136 Літвінов Віталій Васильович

Розробка інформаційної технології управління процесами виробництва продукції рослинництва

Чернігівський національний технологічний університет Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
22  5 37516 Грицюк Петро Михайлович

Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування продуктивності зерновиробництва в Україні з урахуванням змін клімату

Національний університет водного господарства та природокористування Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України
23  5 38065 Пашко Анатолій Олексійович

Інтелектуальна система управління роботою машинно-тракторних агрегатів на базі електротрактора

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
24  5 37246 Грицюк Юрій Іванович

Система підтримки прийняття рішень щодо прогнозування продуктивності лісотвірних порід Українських Карпат

Національний університет "Львівська політехніка" Національний лісотехнічний університет України
Go to top