Конкурс Ф-73
 

Державний фонд фундаментальних досліджень

Оголошує

шостий спільний конкурс (Ф-73) науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і

Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

 

Запити приймаються до 4 липня 2016 року.

Для подання запиту на участь у  конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов'язкова.
  2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф-73.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

  1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушемщо містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
  2. Копії публікацій за останні 5 років (не більше 5) – 2 примірники.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою – office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.ua– закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради ДФФД

__________________В.П. Кухар

«____» ____________________2016 р.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу Ф73     

1. Загальні засади

 

1.1. Метою конкурсу є грантова підтримка спільних українсько-білоруських науково-дослідних проектів за наступними пріоритетними напрямами:

- інформаційні та комунікаційні технології;

- оптоелектроніка та сенсорика;

-  енергетика та енергоефективність;

- раціональне природокористування;

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

- нові речовини і матеріали;

- спільне українсько-білоруське минуле та сьогодення в актуальних напрямах соціально-гуманітарних досліджень.

1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених і студентів.

        

  2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

         2.1. На конкурс подаються науково-дослідні проекти, що відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень та мають значну наукову й практичну значимість.

         2.2. При розгляді проектів оцінюються:

         - актуальність і новизна наукової тематики;

         - наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

         - інноваційна орієнтованість наукових проектів;

         - забезпеченість необхідною матеріальною базою.

          Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки. 

        3. Реєстрація проектів

3.1. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін до 4 липня 2016 року та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля.

Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі необхідно заповнити на конкурсному ресурсі ДФФД із попередньою реєстрацією за посиланням – contest.dffd.gov.ua.

         3.2. Колектив, що буде виконувати спільні дослідження, подає до ДФФД запит з інформацією про українську і білоруську частини проекту.

         3.3. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.                

         3.4. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів у двох примірниках за підписами керівника організації-виконавця, завірених печаткою направляються поштою або вкладаються до скриньки ДФФД за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Шевченка,16 (скринька – на пункті охорони).

Контактні телефони: 246-39-29, з 9 до 17 год.

Запити на конкурс приймаються до 4 липня 2016 року.

До матеріалів запиту додаються два примірники копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту.

3.5. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за  вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.6. Наукові проекти, які за результатами конкурсу затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації  відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

         3.7. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

         3.8. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД після узгодження з БРФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.9. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними електронними адресами. Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються також на офіційній веб-сторінці Фонду.

            3.10. Підготовлені на конкурс матеріали проекту повинні   відповідати вимогам порядку для відкритого публікування.  Опублікування результатів досліджень, виконаних за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень обов’язково повинно містити  посилання на підтримку ДФФД: «Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (вказується номер проекту)» або «PublicationsarebasedontheresearchprovidedbythegrantsupportoftheStateFundForFundamentalResearch (projectN)» для англомовної публікації.

         3.11. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

 4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень.

4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом у 2016 році приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

Конкурс Ф-74
 

 

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД)

оголошує конкурс Ф74на гранти Президента Українидокторам наук для здійснення наукових досліджень у 2017 році

Запити приймаються до 20 вересня 2016 року.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

Для подання запиту на участь у  конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
  2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф74.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2 примірники,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів!

Оформлені запити направляються поштою, або їх необхідно вкинути до скриньки ДФФД (біля пункту охорони) за адресою: бульвар Шевченка, 16

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або  електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.uaзакладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державного

фонду фундаментальних досліджень

___________________ Кухар В.П.

Умови конкурсу Ф74

на гранти Президента України докторам наук

для здійснення наукових досліджень у 2017 році

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до 45 років (на час подання запиту).

Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Відповідно до Протоколу № 34 засідання Ради ДФФД від 13.04.2016 року перевага буде надаватися проектам, колектив виконавців якого складають молоді вчені.

1.5. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.6. Відповідно до п.3 Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень від 17 червня 2009 року N 446/2009, докторам  наук віком до 35 років не можуть бути призначені протягом одного року два щорічні гранти  для  здійснення  наукових досліджень, що передбачені Указами Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 ( 315/2002 ) "Про додаткові заходи щодо  підтримки молодих учених" та від 16 травня 2008 року N 444 ( 444/2008 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери". 

1.7.Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту та підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести  істотний   вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому  наукову  й  практичну значимість.

2.2. При  розгляді  проектів оцінюються:

•  актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

•  наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

• наукова  кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту з моменту виходу розпорядження – до кінця року, на який було призначено грант, але термін не має перевищувати 1 календарний рік.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні.

3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.

3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф74) після попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що бере участь у конкурсі.

До електронних матеріалів запиту додаються:

- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2 примірники,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд фундаментальних досліджень, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.4. Запити подаються до 20 вересня 2016 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Go to top