Перелік переможців за конкурсом Ф - 83

Перелік переможців за конкурсом Ф83

(конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень

наукових проектів молодих вчених)

№ п/п Номер проекту Керівник Назва Організація
1.Математика, механіка
1 45808 Марченко Віталій Анатолійович Операторно-диференціальні рівняння та їх застосування в задачах фізики Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2 43909 ЖучокЮрій Володимирович Напівгрупи ендоморфізмів та вільні алгебри ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
2.Інформатика
1 50600 Стасишин ІгорВікторович Розроблення інтерферометричної технології прогнозування місця старту втомної тріщини. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУкраїни
3.Фізика
1 48117 Сеті Юлія Олександрівна Квантова теорія фонон-супровідного тунелювання електронів крізь багатошарові резонансно-тунельні наноструктури як функціональні елементи наноприладів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2 46839 Найко Ірина Вікторівна Новий тип холівського прискорювача перспективного для використання в космічних дослідженнях Інститут фізики НАН України
3 54227 Циканюк Богдан Ігорович Структурні, електронні та оптичні властивості нітриду галію з функціональними катіонними комплексами Mn-Mgk і центрами заліза Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
4.Хімія
1 54758 Литвиненко Антон Сергійович Створення композитів наночастинок металічного нікелю і пористих координаційних полімерів хрому(ІІІ) для дебензилювання бензиламінів та бензилових етерів Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
2 52248 Жук Тетяна Сергіївна Ензими Базидіоміцетів у «Зелених» Перетвореннях Органічних Сполук за Фізіологічних Умов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
5.Матеріалознавство
1 50599 Степаненко Дмитро Олександрович Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу ЕШП Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
2 54103 Калінін Олександр Васильович Розробка інноваційної технології виробництва низьколегованих сталей з використанням нанодисперсних модифікаторів на металургійних підприємствах України Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
3 49599 Стороженко Марина Сергіївна Перспективні металокерамічні покриття на основі самофлюсівних сплавів для підвищення зносостійкості деталей військової техніки Інститут проблем матеріалознавство ім. І.М. Францевича НАН України
6.Нові перспективні технології
1 47183 Капуш Ольга Анатоліївна Розробка методики синтезу та дослідження фізико-хімічних властивостей нанорозмірних та об’ємних структур на основі СdTe для світловипромінюючих та детектуючих елементів Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
2 53523 Лісова Людмила Олександрівна Фізико-хімічне прогнозування складної взаємодії в системі газ-шлак-метал з метою проектування процесу виплавки високоміцних алюмомарганцевих сталей Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
3 48711 Михайлишин Роман Ігорович Оптимізація конструктивних параметрів безконтактних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
4 54331 Кучірка Юрій Михайлович Розробка автономної системи моніторингу та керування технологічними об’єктами в умовах нестабільного чи відсутнього електрозабезпечення Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
5 55214 Якимович Марія Володимирівна Дослідження процесів сумісної газифікації різних видів небезпечних відходів з використанням плазмових технологій Інститут газу НАН України
6 44731 Гончарук Світлана Михайлівна Комбінована теплонасосна система енергопостачання будівлі з використанням теплоти ґрунту та інсоляції Інститут технічної теплофізики НАН України
7 51407 Діденко Віктор Олександрович Поліпшення характеристик і функціональних можливостей систем діагностування промислового обладнання на базі MEMS-давачів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
8 50569 Іванюк Христина Богданівна Розроблення інтегрованих органічних електронних пристроїв візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання Національний університет "Львівська політехніка"
7.Біологія
1 54521 Горак Ірина Романівна Молекулярні механізми пластичності пухлинних клітин, які контролюють процеси епітелійно-мезенхімного/мезенхімно-амебоїдного/мезенхімно-епітелійного переходів (EMT/MAT/MET): роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
2 53792 Пушкарьова Надія Олександрівна Застосування біотехнологічних підходів для вивчення рідкісних видів роду Crambe Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
3 52955 Дерев'янчук Михайло Вікторович Нові дуальні функції фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз С у трансдукції сигналів клітин Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
4 46064 Білявська Любов Олексіївна Метаболіти молочнокислих бактерій як альтернативні противірусні засоби Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
5 53427 Винокуров Денис Сергійович Використання кліматичних градієнтів для оцінки впливу змін клімату на варіативність степових екосистем Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
8.Науки про Землю
1 47548 Білоус Андрій Михайлович

Киснепродуктивність лісів Українського Полісся

Національний університет біоресурсів і природокористування України
2 47115 Кушнір Антон Миколайович Розробка перспективних технологій для пошуку рудопроявів корисних копалин Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3 53396 Даниленко Юлія Юріївна Моніторинг запасів вологи у ґрунті за даними дистанційного зондування Інститут водних проблем і меліорації НААН України
9.Екологія
1 54918 Деревягіна Наталія Іванівна Обґрунтування безпечних гідрогеомеханічних та енергоефективних режимів закриття вугільних шахт України Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
2 53252 Портянко Валентин Валентинович Вивчення впливу пластикового забруднення на донні морські угруповання Державна установа "Інститут морської біології НАН України"
3 50087 Трус Інна Миколаївна Комплексна маловідходна технологія де мінералізації стічних вод та очищення від йонів важких металів для забезпечення екологічної безпеки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
10.Соціогуманітарні дослідження
1 53357 Свириденко Денис Борисович Розробка сценаріїв реінтеграції української вищої освіти в умовах гібридної війни Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
2 47690 Кавунник Валентин Леонідович Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти Департаментів державної варти та політичної інформації (1918 – 1921) Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
3 48993 Мельник Ольга Григорівна Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції Національний університет «Львівська політехніка»
4 48761 Карабін Тетяна Олександрівна Правовий режим публічного майна об’єднаних територіальних громад Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
5 51557 Корольова Валерія Володимирівна Мовознавча енциклопедія в мультилінгвальному контексті Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
6 51567 Кочин Володимир Володимирович Удосконалення правового регулювання ендавментів наукових установ та закладів освіти Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПН України
7 54885 Балашова Ольга Олександрівна Аналітика українського художнього процесу другої половини ХХ-початку ХХІ століття з метою створення концепції державногомузею сучасного мистецтва Національний художній музей України (НХМУ)
8 52059 Якубів Валентина Михайлівна Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
9 45591 Якубович Михайло Михайлович Збереження й дослідження кримськотатарської рукописної спадщини в бібліотеках України Національний університет "Острозька академія"
10 54873 Мартиненко Ірина Володимирівна Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному освітньому просторі Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
11 55284 Пруденко Яніна Дмитрівна Українські театри світломузики. Від 1960-х до сьогодні Громадська організація ДЗИҐАМЕДІАЛАБ
Go to top